Corporate info - Keramika-Holding

Dokumenta i odluke Keramika-Holding a.d.

Redovna skupstina 2016.

Poziv za redovnu skupstinu sednice Drustva
Formular za glasanje
Izvestaj odbora direktora
Odluka o gubitku
Odluka o imenovanju clanova Skupstine akcionara
Odluka o izboru revizora
Odluka o sazivanju redovne sednice Skupstine akcionara Drustva
Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja
Odluka o usvajanju izvestaja Odbora direktora o poslovanju Drustva
Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2015
Odluka o usvajanju zapisnika sa vanredne Skupstine

Ponuda za preuzimanje akcija

Ponuda za preuzimanje akcija

Godisnji izvestaj o poslovanju drustva Alas-Holding za 2015. godinu

Godisnji izvestaj o poslovanju drustva Alas-Holding za 2015. godinu

Obavestenje

Obavestenje o nameri preuzimanja akcija
Obavestenje o znacajnom ucescu Cerfin
Obavestenje o znacajnom ucescu QuadraCir

Vanredna skupština 29.02.2016 godine

Zapisnik i odluke

Izvestaj o bitnom dogadjaju
Odluka o imenovanju predsednika skupstine
Odluka o izmeni statuta drustva
Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti
Odluka o promeni clanova odbora direktora i generalnog direktora
Odluka o promeni poslovnog imena
Zapisnik - Vanredna skupstina 29.02.2016

Izmene drugi deo

Odluka o sazivanju sednice skupstine - promena dnevnog reda
Alas Holding_Zahtev za dopunu sednice
Alas Holding_Odluka o dopuni dnevnog reda
Alas Holding_Izmene statuta
Alas Holding_Odluka o promeni imena
Alas Holding_Odluka o promeni direktora

Prvi deo izmena se odnosi na glasacki listic i punomocje za glasanje

Odluka o sazivanju vanredne sednice skupstine akcionara
Poziv za vanrednu sednicu Skupstine akcionara Drustva
Odluka o vrednosti akcija
Predlog odluke o odobravanju imovinom velike vrednosti
Alas Holding_Imenovanje predsedavajuceg
Alas Holding_Raspolaganje imovinom velike vrednosti
Alas Holding_Zahtev za ostvarivanje prava nesaglasnog akcionara
Alas Holding_Glasacki listic
Alas Holding_Punomocje za glasanje
Ugovor o zajmu_Olbrich gmbh i Alas Holding
Ugovor o prenosu udela_Impuls gmbh i Zorka-Keramika

Konsolidovani finansijski izveštaji i mišljena revizije za konsolidovane finansijske izveštaje za 2014. godinu

Konsolidovani Bilans stanja
Konsolidovani Bilans uspeha
Konsolidovani Izvestaj o ostalom rezultatu
Konsolidovani Izvestaj o promenama na Kapitalu
Konsolidovani Izvestaj o tokovima gotovine
Napomene uz konsolidovane finansijske izvetaje
Konsolidovani Godisnji izvestaj o poslovanju
Misljenje revizije za konsolidovane finansijske izvestaje

Finansijski izveštaji i mišljena revizije za 2014. godinu

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izvestaj o ostalom rezultatu
Izvestaj o promenama na kapitalu
Izvestaj o tokovima gotovine
Napomene uz finansijske izvestaje
Misljenje revizije I finansijski izvestaji za 2014.godinu

Redovna skupstina 30.06.2015.

Izvestaj sa redovne Skupstine akcionara Alas Holdinga 30.06.2015
Zapisnik Skupstina Akcionara 30.06.2015
Formular za glasanje u odsustvu
Odluka o imenovanju clanova skupstine
Odluka o imenovanju direktora
Odluka o izboru revizora
Odluka o mestu odrzavanja skupstine akcionara
Odluka o pokricu gubitka
Odluka o razresenju direktora
Odluka o sazivanju redovne skupstine 30.06.2015
Odluka o usvajanju finansijskih izvestaja za 2014
Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2014
Odluka o usvajanju izvestaja odbora direktora
Odluka o usvajanju zapisnika sa redovne skupstine 30.06.2014

Godisnji dokument o objavljenim informacijama Alas Holding a.d. 2014.

Godisnji dokument o objavljenim informacijama Alas Holding a.d. za 2014.godinu
Godisnji izvestaj o poslovanju Alas Holding a.d. za 2014.godinu

Izveštaji i mišljena revizora 2014.

Izvestaj revizije o konsolidovanim finansijskim izvestajima za 2013
Odluka o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu skupstine akcionara drustva
Alas Holding Pojedinacno SAS Izvestaj 2013_srpski
Alas Holding Separate SAS Report 2013_english
Zorka Keramika SAS Misljenje 2013_srpski
Zorka Keramika SAS Opinion 2013_english

Vanredna skupstina 2014.

Odluka o imenovanju predsednika skupstine
Odluka o izmeni statuta drustva
Odluka o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti - prodaja udela u Zorka-Opeka d.o.o.
Odluka o promeni registrovanog sedista drustva
Odluka o raspolaganju imovinom velike vrednosti
Preciscen tekst statuta akcionarskog drustva Alas Holding a.d.
Zapisnik vanredne skupstine 24.04.2014

Redovna skupstina 2014.

Statut Alas Holding 03.07.2014
Zapisnik sa rednovne skupstine 03.07.2014
Odluka o dopuni dnevnog reda za redovnu sednicu skupstine
Odluka o zaloznoj izjavi
Zahtev za dopunu dnevnog reda na redovnoj sednici skupstine
Odluka o sazivanju redovne sednice skupstine
Odluka o imenovanju predsednika skupstine
Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovne 2014 godine
Odluka o razresenju i imenovanju direktora
Odluka o izmenama i dopunama statuta
Odluka o promeni delatnosti drustva
Odluka o usvajanju finansijskog izvestaja za 2013 sa misljenjem
Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izvestaja za 2013 sa misljenjem
Odluka o usvajanju izvestaja direktora
Odluka o mestu odrzavanja skupstine

2014.

Alas Holding_Odluka o dopuni dnevnog reda_17May14
Alas Holding_Zahtev za dopunu Dnevnog reda_16May_14
Glasacki listic za glasanje u odsustvu_19May2014
Nacrt Punomocja za glasanje_19May2014
Alas Holding_Decision on disposal of high value assets_16May2014
Alas Holding ad_Decision on addendum_13May14(Odluka o promeni dnevnog reda skupstine Alas Holding)
Alas Holding_Zahtev za dopunu dnevnog reda_12May14
Alas Holding ad_Odluka o dopuni dnevnog reda_13May14
Alas Holding_Nacrt Odluke o promeni Sedista_8May2014
Alas Holding_Nacrt Odluke o izmenama Statuta_8May2014
Odluka o sazivanju sednice Skupstine_Alas_25Apr14-1
Odluka o vrednosti akcija_Alas Holding_25Apr14
Predlog odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti_Alas Holding_25Apr14
Glasacki listic za glasanje u odsustvu_8May2014
Nacrt Odluke o imenovanju predsednika Skupstine_Alas Holding_26Apr2014
Nacrt Odluke o odobravanju raspolaganja imovinom velike vrednosti_Alas Holding_26Apr2014
Nacrt Zahteva nesaglasnih akcionara_Alas Holding_26Apr2014
Nacrt Punomocja za glasanje_8May2014
Ugovor o opciji sa prilozima izmedju Alas Holding i Tekotex_engleska verzija
Ugovor o osnivanju Alas Rakovac Holding_22Apr14
Ugovor o ustupanju potrazivanja Alas Holding_Alas Rakovac Holding_30apr2014
Ugovor o zajmu_Teko_Alas-Rakovac-Holding
Ugovor o jemstvu_Alas-Rakovac-Holding_Intesa
Ugovor o opciji sa prilozima izmedju Alas Holding i Tekotex_prevod na srpski_15Feb2014
Ugovor o kupoprodaji udela_30Apr2014
Prilozi Ugovora o kupoprodaji udela_30Apr2014
Godisnji izvestaj o poslovanju 2013 Alas Holding a.d.
Godisnji izvestaj o poslovanju 2013 Alas Holding a.d. konsolidovani
Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara (Napomena: ostali materijali ce biti dostupni najkasnije 21 dan pre odrzavanja sednice)
AH Ballot Sheet_26Apr2014
AH_Decision on disposal of high value assets_26Apr2014
AH Decision on Appointing President of the Meeting_26Apr2014
AH Dissenting Shareholder Request_26Apr2014
AH PoA for Meeting_26Apr2014
Alas Rakovac Holding MoA_22Apr14
Assignment Agreement Alas Holding and Alas Rakovac Holding_30apr2014
Decision on convening extraodrinary sessions of Shareholders meeting_Alas_25Apr14-1
Decision Alas Holding_25Apr14
Loan Agreement Teko_ARH
Option Agreement Alas Rakovac
Proposed decision on approving disposal Alas Holding_25Apr14
SPA_30_4_2014
SPA Apendices_30apr2014
Surety Agreement ARH Intesa
Ugovor o opciji Alas Holding Tekotex_15Feb2014_prevod

2013.

Zapisnik sa redovne sednice Skupštine akcionara
Odluka o izmenama Statuta društva
Odluka o brisanju ogranka Agencijske usluge Šsabac
Odluka o brisanju ogranka Kop Donje Crniljevo
Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje
Odluka o dnevnom redu
Odluka o imenovanju Predsednika Skupštine
Odluka o imenovanju Odbora direktora
Odluka o razrešenju Odbora direktora
Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja
Odluka o gubitku
Oduka o usvajanju finansijskog izveštaja
Odluka o usvajanju izveštaja Odbora direktora
Izveštaj nakon održavanja redovne skupštine akcionara
Rezutati glasanja akcionara
Odluka o imenovanju revizije za reviziju poslovanja
Оdluka o izmenama i dopunama Statuta
Odluka o mestu održavanja Skupštine
Odluka o imenovanju revizora za reviziju poslovne 2013. godine
Poziv za redovnu sednicu Skupštine Alas Holding a.d.
Odluka o usvajanju predloženog dnevnog reda
Odluka o usvajanju izveštaja odbora direktora
Izveštaj odbora direktora Alas Holding ad
Odluka o usvajanju konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2012. godinu
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2012. godinu
Odluka o razrešenju Odbora direktora
Odluka o imenovanju Odbora direktora
Odluka o gubitku
Odluka o brisanju ogranka Kop Donje Crniljevo
Odluka o brisanju ogranka Agencijske usluge Šabac
Formular za glasanje u odsustvu
Godišnji izveštaj o poslovanju Alas Holding ad 2012. godinu
Izveštaj revizora Alas Holding konsolidovani

2012.

Odluka o imenovanju i razrešenju Odbora direktora (16. januar 2013.)
Odluka o imenovanju predsednika vanredne skupštine (16. januar 2013.)
Odluka o imenovanju zapisnicara i komisije za glasanja (16. januar 2013.)
Odluka o izmenama i dopunama statuta (16. januar 2013.)
Odluka o usvajanju dnevnog reda (16. januar 2013.)
Rezultati glasanja (16. januar 2013.)
Zapisnik (16. januar 2013.)
Odluka o izmenama i dopunama Statuta čl. 46 (25. decembar 2012.)
Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje (25. decembar 2012.)
Odluka o mestu održavanja vanredne skupštine (25. decembar 2012.)
Odluka o razrešenju i imenovanju odbora direktora (25. decembar 2012.)
Odluka o usvajanju dnevnog reda (25. decembar 2012.)
Poziv za vanrednu sednicu skupštine (25. decembar 2012.)
Odluka o imenovanju predsednika vanredne skupštine (25. decembar 2012.)
Formular za glasanje (25. decembar 2012.)
Zapisnik sa Skupštine akcionara 26. juna 2012.
Izveštaj sa održane Skupštine 26. juna 2012.
Odluka o gubitku
Odluka o imenovanju Odbora direktora
Odluka o imenovanju predsednika Skupštine
Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje
Odluka o raskidu Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem
Odluka o razrešenju članova UO i NO
Odluka o usvajanju dnevnog reda
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
Odluka o usvajanju konsolidovanog izveštaja
Odluka o usvajanjy Osnivačkog akta društva
Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine
Odluka o usvajanju Statuta društva
Rezultati glasanja Skupštine
Odluka o imenovanju Predsednika Skupštine
Odluka o imenovanju Odbora direktora
Odluka o gubitku
Odluka o dnevnom redu
Formular za glasanje u odsustvu
Poziv za sednicu Skupštine akcionara
Odluka o usvajanju Osnivačkog akta
Odluka o usvajanju Statuta društva
Odluka o usvajanju Poslovnika o radu skupštine
Odluka o usvajanju konsolidovanog finansijskog izveštaja
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
Odluka o razrešenju Upravnog odbora i Nadzornog odbora
Odluka o raskidu Ugovora o povezivanju privrednih društava u poslovni sistem
Odluka o mestu održavanja sednice
Odluka o imenovanju zapisničara i komisije za glasanje

 

Dokumenta i odluke Alas Holding a.d.

2011.

Izveštaj sa održane skupštine akcionara "ALAS HOLDING" a.d. Novi Sad
Izveštaj o radu Nadzornog odbora
Odluka o članovima Nadzornog odbora
Odluka o članovima Upravnog odbora
Odluka o dnevnom redu
Odluka o finansijskom izveštaju i izveštaju revizora
Odluka o imenovanju predsednika
Odluka o imenovanju zapisničara, dva akcionara i komisije za overu zapisnika
Odluka o konsolidovanom finansijskom izveštaju i izveštaju revizije
Odluka o pokriću gubitka
Odluka o sazivanju Skupštine akcionara
Odluka o usvajanju zapisnika

 

Finansijski izveštaji

Godišnji izveštaj o poslovanju, konsolidovani - Alas Holding 2011.
Godišnji izveštaj o poslovanju - Alas Holding 2011.
Finansijski izveštaji sa Mišljenjem revizije za 2011. godinu
Konsolidovani finansijski izveštaji sa mišljenjem revizije za 2011. godinu